Биотопливо

Анамнез

Объективты зерттеу

Закымданудын орналасуы

Канды зерттеу

Кабынудын сынырылуынын жылдамдыгы

140. Томендегы быреуымен инфильтративты туберкулезды салыстырмалы диагностика жургызеды:

Лимфогранулематоз

Силикоз

Саркоидоз

Кант диабеты

Арнайы емес пневмония

141. “Тотальды” агару синдромы тан:

Окпенын ошакты туберкулезы

Спонтанды пневмоторакс

Окпенын инфильтративты туберкулезы

Окпенын фиброзды-кавернозды туберкулезы

Экссудативты плеврит

142. Томенде корсетылген барлык ауруларда куыстык тузылыстер болады, тек быреуынен баскасында:

Пневмония

Бронхоэктатикалык ауру

Туберкулез

Бронх демыкпесы

Рак

143. Фиброзды-кавернозды туберкулездын аскынуына тан емес:

Окпеден кан кету

Спонтанды пневмоторакс

Окпе-журектык жетыспеушылыгы

Ышкы мушелер амилоидозы

Ателектаз

144. Окпеден кан кетуды токтату ушын ар турлы асеры бар дарылер колданылады, сонын ышынде кышы кан айналымындагы кысымды томендететын дарыны корсет:

Аминокапрон кышкылы

Гемофобин

Дицинон

Кальций хлорид

Эуфилин

145. Спонтанды пневмоторакста айкын симптомдар байланысты:

Пневмоторакстын тез дамуында

Окпе коллапсынын дарежесынде

Кокырек аралык мушелердын ыгысуы

Наукастын функционалды жагдайы мен жасында

Пневмоторакстын тез дамуында, окпе коллапсынын дарежесынде, кокырек аралык мушелердын ыгысуы, наукастын функционалды жагдайы мен жасында

146. Кавернозды туберкулезге тан:

Аз симптомды

Айкын симптомдар

Жедел басталуы

Баяу басталуы

Симптомсыз

147. Наукастын рентген суретынде ешкандай инфильтративты жане фиброзды озгерыстерсыз каверна бары аныкталды, бул окпе туберкулезынын кай турыне жатады:

Ыдырау кезенындегы инфильтративты туберкулез

Ыдырау кезенындегы туберкулома

Окпенын кавернозды туберкулезы

Фиброзды-кавернозды туберкулез

Ыдырау кезенындегы ошакты туберкулез

148. Окпенын кавернозды туберкулез кезынде наукаста каверна устынде перкуссиянын мынездемесы:

Айкын окпелык дыбыс

Тимпанит

Окпе дыбысынын кыскаруы

Туйык дыбыс

Окпе дыбысынын алсыздыгы

149. Кавернозды туберкулезге тан рентгендык корыныс:

Ошакты коленке

Шар тарызды коленке

Сакиналы коленке

Тотальды караю

Окпе тубырынын патологиясы

150. ДОТС багдарламасы бойынша ЫЫ категорияга жататын наукастар:

Алгаш аныкталган окпе туберкулезы бар наукастар, бактерия шыгарумен

Наукас балалар, аскынбаган, шектелген формалы туберкулезбен

Емды 2 айдан коп узген наукастар, он жагындымен

Созылмалы туберкулезы бар наукастар

Алгаш аныкталган туберкулездын окпеден тыс турымен (внелегочной) ауыратын наукастар

Емтихан тестеры

4 ОМФ арналган

1. Инфекциялык аурулардын ерекшелiктерiне жатпайды:

1.контагиоздык

2.инфекциядан кейын иммунитет курылмайды

3.циклдык агым

4.эпидемия турынде таралады

5. инфекциядан кейын иммунитет курылады

2.Л.В.Громашевскийдын инфекциялык ауруларды жыктеуын негыздеу принципы:

1.этиологиялык фактор

2.инфекциянын берылу механизмы + клиникалык корыныстер

3. этиологиялык фактор + инфекциянын берылу механизмы

4.коздыргыштын алгашкы орналасуы + инфекциянын берылу механизмы

5. коздыргыштын алгашкы орналасуы + клиникалык корыныстер

3.Инфекциялык аурудардын негiзгi лабораторлык диагностикалык адiстерi катарына жатпайды:

1.микроскопиялык

2.бактериологиялык

3.бронтоскопиялык

4.серологиялык

5.аллергиялык

4.Инфекциялык аурулардын этиотропты емi колдануды кажет етедi:

1.антибиотиктердi

2.кабынуга карсы

3.кортикостериодтердi

4.десенсибилизивтi дарiлер

5.иммундык жуйенi калыпка келтiретiн дарiлер

5.Инфекциялык аурухананын бокстык болiмшелерiне ен бiрiншi жаткызылатын наукастар:

1.жедел iшек инфекциялары

2.ауа-тамшы инфекциялары

3.диагностикалык тусiнiксiз наукастар

4.терi инфекциялары наукастары

5.кан инфекциялары

6. Дизентериядагы патологиялык процесстын орналасуы:

1.ащы ышектын лимфа туйындеры

2.ток ышектын шырышты кабаттары

3. ащы ышектын шырышты кабаттары

4.асказан шырышты кабаты

5. ток ышек жане. ащы ышектын шырышты кабаттары

7.Откыр дизентериянын колитикалык типынын симптомдарына жатпайды:

1.дене температурасынын жогарылауы

2.коп молшерде кусу

3.ыш аймагында устама сиякты ауру сезымы

4.шырышты кан аралас суйык нажыс

5.жалган шакырулар мен тенезмдер

8.Дизентерияга тан сиптомдар болып табылады.

1.кындык манындагы ауру сезымы,ет шайындыларына уксас жиы нажыс

2.жиы,суйык,курыш кайнатындысы сиякты коп молшердегы нажыс,коп реттык,фонтан тарызды кусу

загрузка…

3.ыштын он жагындагы ауру сезымы,5-6 рет шырышты,малина тарызды тарызды ыш оту

4.эпигастрия аймагындагы ауру сезымы,локсу,коп кусу

5.толгак тарызды ыштын сол жагындагы ауру сезымдеры,тенезмдер,нажыстын ректальды какырык тарызды аз молшерде жиыленуы.

9. Дизентериянын колитикалык турыне тан нажысты корсетыныз:

1.коп молшерде, коспаларсыз, сулы

2. коп молшерде, сасык иысты, “балшык” тарыздес нажыс

3.кан жане жалкак араласкан, аз молшердегы суйык нажыс

4.коп молшерде,сулы,жасылдау

5.суйык,копыршыкты,жасыл тустес

10 Наукас ауруханага: iшiнiн сол жак мыкын аймагында толгак тарiздi ауырсыну, жиiлiгi таулiгiне 10 рет суйык нажiс, аз молшорде, жалкак араласкан, алсiздiк, дене кызуын котеiлуiне шагымданып тустi. Капустадан салат жегеннен кейын жедел ауырган: Обьективтi: жагдайы канагаттанарлык. Дене кызуы 37,2С. Терiсi озгермеген, тургоры сакталган. Журек тоны айкын, ритмi дурыс. Пульсы минтуына 76 рет. АКК-110/ мм.с.б.б. Тiлi кургактау, iшi озгермеген, жумсак, сол жак мыкын аймагында ауырсыну байкалады, “сигма” тарiздi iшек тыгыздалган, ауырсынады.Нажiсi аз молшерде, жалкак араласкан. Озiнiздiн болжамалы диагнозынызды корсетiнiз:

1. жедел дизентерия,

2. жедел дизентериянын типтык туры, женыл ауырлыкта

3. жедел дизентериянын атиптык туры, орташа ауырлыкта

4. жедел дизентериянын атиптык туры, женыл ауырлыкта

5. жедел дизентериянын атиптык туры, ауыр ауырлыкта

11.Дизентерияда бак.зерттеуге алынатын :

1.кан,нажыс

2.зар,от

3.нажыс,кусык

4.от,нажыс

5.кан,зар

12. Сыркатынын 2-шi кунi мынандай шагымдармен тустi: iшiнiн томен жагынын ауырсынуына, асiресе сол жак болiгi, аз молшеде жалкак араласкан суйык, жиi нажiс, алсiздiк, кызбасынын котерiлуi. Сыркаты жедел басталган: Эпиданамнез: ауырмастан бурын астанадан тамактанды, жемiс салатын, балык, пысырылган жумыртка жеген. Объективты: жагдайы орташа, дене кызбасы 37,7С. Терiсi озгермеген, ылгалдылыгы сакталган. Журек тоны туйыкталган, ритмi дурыс, пульсы минутына 78 рет. АКК-110/70 мм.с.б.б. Тiлi кургактау, iшi жумсак, сол жак мыкын аймагында ауырсынады. ”Сигма” тарiздi iшегi тыгыз, сол жак мыкын аймагы ауырсынады. Нажiсi аз молшерде, жалкак жане кан араласкан. Наукаска кандай зерттеу жургызесыз?

канды бактериологиялык тексеру

канды серологиялык тексеру

зарды бактериологиялык тексеру

нажысты бактериологиялык тексеру

копрограмма

13. Ауруханага наукас сыркатынын 3-шi кунi мынандай шагымдармен тустi: iшiнiн толгак тарiздi ауырсынуы, асiресе сол жак болiгi, аз молшерде жалкак араласкан суйык, жиi нажiс, алсiздiк, кызбасынын котерiлуi, журегi айнуы. Сыркаты жедел басталган: Эпиданамнез: ауырмастан бурын асханадан тамактанды, жемiс салатын, балык, пысырылган жумыртка жеген. Объективты: жагдайы орташа, дене кызбасы 37,5С. Терiсi озгермеген, ылгалдылыгы сакталган.. Журек тоны туйыкталган, ритмi дурыс, пульсы минутына 78 рет. АКК-110/70 мм.с.б.б. Тiлi сур жабындымен жабылган, iшi жумсак, сол жак мыкын аймагында ауырсынады.”сигма” тарiздi iшегi тыгыз, сол жак мыкын аймагы ауырсынады. Нажiсi аз молшерде, жалкак араласкан. Ен бырыншы наукаска не тагайындар едыныз?:

1.антибиотиктер

2.дезинтоксикациялык терапия

3.регидротациялык терапия

4.антибактериалды препараттар (нитрофурандар)

5.эубиотиктар мен ферменттер тагайындау

14.Наукас С., 27 жаста, мынандай шагымдармен тустi: табетiнiн томендеуi, алсiздiк, енжарлык, жиi, таулiгiне 4-5 рет жалкак араласкан суйык нажiс. Сонгы 1 айдын ышынде кейбыр кездерде ыштын ауырсынуы байкалып турган. Эпиданамнез:кунделыкты тускы тамакты асханадан ышеды. Объективты: Жагдайы канагаттанарлык, дене кызбасы 36,2 С. Терiсi озгермеген, тургоры сакталган. Тiлi жабындымзн жабылган, ылгалды. Ышi жумсак, сол жак мыкын аймагында “сигма” тарiздi iшегi тыгыздалган, ауырсынады. Нажiсi аз молшерде, ботка тарызды.Сыздын диагностикалык арекетыныз?

1.колоноскопия+копрограмма

2. нажысты бактериологиялык себу+колоноскопия

3.нажысты дисбактериозга зерттеу+копрограмма

4.копрограмма+бактериологиялык себу

5.бактериологиялык себу+колоноскопия

15. Холера наукастарындагы вибрионнын орналасатын жеры:

1.ащы ышекте мекендеп, сол жерде кобейеды

2.энтероциттерге кырып жане клетка ышынде омыр суреды

3.мезентериальды лимфа туйындерге енеды

4.канга енеды

5.колоноциттерге енып, клетка ышылык омыр суреды

16. Холерадагы диареянын негызгы себебы:

1.ышек тамырларынын откызгыштыгынын жогарлауы

2.ышектын перистальтикасынын жогарлауы

3.ышектегы осмотикалык кысымнын жогарлауы (мальабсорбция)

4.ышек жуйесы ферменттерынын кызметынын бузылуы (аденилатциклаза-цАМФ)

5.аш ышекте жане ток ышектегы кабыну процесстерынын болуы

17.Томендегы корсетылген инфекциялардын кайсысына кызба синдромы тан емес:

1.ыш сузегы

2.холера

3.сальмонеллез

4.лептоспироз

5.бруцеллез

18.Холерадагы сусыздану синдромына тан емес белгы

1.шол

2.брадикардия

3.шырышты кабаттын кургауы

4.булшык еттердын тартылуы

5.теры тургорынын томендеуы (катпарлар жазылмайды)

19.Келесi клиникалык белгiлер жинагы: жедел басталуы, калыптагы температурада, таулiгiне 7-10 рет коп молшерде, жиi, сулы, iшiнде ешкандай ауырсынусыз iш оту, нажiсi суйык, патологиялык коспаларсыз, журек айнусыз пайда болатын кусык кай ауруга тан:

холера, сусызданудын 1-шы денгейы

холера, сусызданудын 2-шы денгейы

холера, сусызданудын 3-шы денгейы

холера, сусызданудын 4-шы денгейы

холера, атипты туры

20. Келесi клиникалык белгiлер жинагына байланысты сыздын емдеу тактиканыз: жедел басталуы, жиi, суйык, коп молшерлi болып iшi откен жане “курiш суына” уксас бiрнеше рет кусык болган, шол, шырышты кабаттары кургак, акрацианоз, бет келбетi ушкiрленген, балтырынын булшык еттерiнде тырысулар сезыледы, олигоурия, Т-35,9С.

1.глюкокортикостероидтерды негызу

2.тузды еретындылерды жылдам енгызу

3. полиглюкин + глюкокортикостероидтерды жылдам енгызу

4.ОЖВ кошыру

5.антибиотиктерды жане глюкокортикостероидтерды тамыр ышыне енгызу

21. Холерага тан белгiлер жинагын корсетiнiз:

1.эпигастральды аймакта катты ауырсыну, журегiнiн айнуы, коп рет кайталанган кусык, дене кызуы 38,9 С.

2.жиi, суйык ,ко молшерде “курiштiн суы” тарiздi нажiс, коп рет кайталанган “фонтан” тарiздi кусык, дене Т-36,5 С.

3.iшiнiн кiндiк манайынын ауырсынуы, жиi, суйык, жасыл тустi сасык иiстi нажiс, дене кызуы 39,2 С.

4.iшiнiн он жак болiгенде толгак тарiздi ауырсыну, таулiгiне 5-6 рет жалкак араласкан, “танкурайдын желесi” тарiздi нажiс

5.iшiнiн сол жак болiгiнде толгак тарiздi ауырсыну, тенезмдер жиi аз молшерде “ректальды какырык” тарiздi нажiс

22. Наукас уйынде томендегыдей шагымдар айтты: жиi, таулiгiне 15 рет суйык, патологиялык коспасыз нажiс, коп дуркiн “фонтан” тарiздi кусу. 3 кун бурын Индиядан туристiк саяхаттан оралган. Обьективтi: жагдайы орташа ауырлыкта, дене кызуы 35,6 С. Коздерiнiн асты аздап коленкеленген. Терi кабаты кургак, алсiздiк, шырышты кабаты бозгылттанган, терi тургоры сакталган, пульсы минутына 86 рет. АКК-90/60 мм.с.б.б. Тiлi жабындымен жабылган. Аздап кургаган. Iшi тартылган, жумсак, ауырсынусыз, нажiсi суйык, коп мзошерде ,“курiштiн суы” тарiздi. Сыздын ыс-арекетыныз:

1.жедел ауруханага жаткызу

2.поликлиниканын бас дарыгерыне хабарлау

3.уйынде калдырып, ем тагайындау

4.лаборантты шакырып анализдер алу

5.жедел турде антибиотиктер мен регидратациялык ем бастау

23.Госпиталь ышындегы сальмонеллездын инфекциялык козы:

1.таракандар

2.егеукуйрыктар

3.шыбындар

4.тышкандар

5.адам

24 Журегiнiн айнуынан, кусудан, дене кызбасынын 38,7С – ке котерылуынен, коп молшерде жасыл тустi, сасык иiстi патологиялык коспалары жок, суйык нажiстен жедел басталатын белгiлер жинагына тан ауру:

холера

дизентерия

амебиаз

сальмонеллез

лямблиоз

25. .Сальмонеллезге тан клиникалык белгiлер жинагы:

эпигастрий аймагында ауырсыну, журегi айну, коп рет кусу, дене кызуы 36,9 С.

iшiнiн эпигастрий жане кiндiк аймагында ауырсынуы, жиi суйык, коп молшерде, сасык, жасыл тустi нажiс. Дене кызуы 38,9 С.

жиi, суйык, коп молшерде “курiштiн суы тарiздi” нажiс, “фонтан” тарiздi кусу, дене кызбасы 35,9С.

iшiнiн он жак болiгiнiн ауырсынуы, таулiгiне 5-6 рет iш отуi, нажiсi жалкак араласкан, “танкурайдын желесi” тарiздi, дене кызуы 37,3С.

iшiнiн сол жак болiгiнiн толгак тарiздi ауырсынуы, тенезмдер,жиi суйык аз молшерде, “ректальды какырык” тарiздi нажiс.

26.Журек айнудан, кайта-кайта кусудан, 39,5-ке дейын температуранын котерылуынен, ыш аймагынын жалпы ауырсынуынан, жиы, коп молшердегы, жасыл тусты, патологиялык коспаларсыз сасык иысты нажыстен жедел басталатын симптомдар жинагы сальмонеллездын кай турыне танхолерага

сальмонеллез, гастроинтестинальды туры, гастроэнтеритикалык варианты, орташа ауырлыкта

сальмонеллез, гастроинтестинальды туры, гастроэнтероколиттык варианты, орташа ауырлыкта

сальмонеллез, гастроинтестинальды туры, гастритикалык варианты, орташа ауырлыкта

сальмонеллез, гастроинтестинальды туры, гастроэнтеритикалык варианты, ауыр ауырлыкта

сальмонеллез, гастроинтестинальды туры, гастроэнтероклитикалык варианты, ауыр ауырлыкта

27. Журек айнудан, кайта-кайта кусудан, 39,5-ке дейын температуранын котерылуынен, ыш аймагынын жалпы ауырсынуынан, жиы, коп молшердегы, жасыл тусты, патологиялык коспаларсыз сасык иысты нажыстен жедел басталатын симптомдар жинагы бар наукаска кандай зерттеу тагайындалады:

бактериологиялык жане серологиялык

серологиялык жане аллергиялык

аллергиялык жане бактериоскопиялык

бактериологиялык жане аллергиялык

28. Журек айнудан, кайта-кайта кусудан, 39,5-ке дейын температуранын котерылуынен, ыш аймагынын жалпы ауырсынуынан, жиы, коп молшердегы, жасыл тусты, патологиялык коспаларсыз сасык иысты нажыстен жедел басталатын диарея синдромынын механизмы кандай?:

1.ышектын ферментты жуйесынде: аденилатциклаза-цАМФ, бузылыстарга байланысты судын жане электролиттердын секрециясынын кушеюы

2.ышек перистальтикасынын кушеюы

3.ышектын кан тамырларынын откызгыштыгынын жогарлауы

4.простагландиндердын синтезынын бузылуына байланысты судын жане электролиттердын секрециясынын кушеюы

5.аш ышектын шырышты кабатынын кабыну процесы

29. Наукас П. 32 жаста, сыркатынын 2-шi кунi мынандай шагымдармен тустi: iшiнiн эпигастральды жане кiндiк аймагында толгак тарiздi ауырсыну, шурылдау, жиi, таулiгiне 10-12 рет суйык, коп молшерде нажiс, дене кызуы 38,8 С., журегiнiн айнуы, коз рет кусуы, табетiнiн томендеуi, шол. Жедел ауырды: бiр таулiктiн iшiнде жогарыда корсетiлген белгiлер пайда болды, 2-шi таулiктiн аягында нажiсiнде жалкак пайда болды. Объективты: Жагдайы орташа ауырлыкта. Т- 38,9 С. Пульсы 108 рет мин. АКК 90/60 мм.с.б.б. Ышы жумсак, эпигастрия жане кындык аймагында ауырсынады. Бауырынын шеты пальпацияланады. Кабылдау болмесынде жиы, коп молшердегы, жасыл тусты, жалкак араласкан, сасык иысты нажыс болган. Сыздын болжам диагнозыныз:

жедел дизентерия, гастроэнтероколиттiк турi, орташа ауырлык дарежеде

сальмонеллез, гастроэнтероколиттiк турi, орташа ауырлык дарежеде

сальмонеллез, гастроэнтериттiк турi, орташа ауырлык дарежеде

сальмонеллез, генерализивты туры, орташа ауырлык дарежеде

жедел дизентерия, гастроэнтероколиттык туры, ауыр агымда

30. Наукас сыркатынын 2-шi кунi мынандай шагымдармен тустi: эпигастаральды аймагы мен кiндiк манайында толгак тарiздi ауырсыну, iшек шурылдау, жиi, суйык, коп молшерде iш оту, алсiздiк, дене кызуынын котерiлуi, журегi айнып, коп рет кусу, табетiнiн томендеуi. Жедел ауырган, бiр таулiктiн iшiнде жогарыда корсетiлген белгiлер пайда болган. Ауырардын алдында асханадан тамак iшкен (котлет, омлет, коконiстен жасалган салат жеген). Обьективтi: жагдайы орташа, дене кызуы 38,3 С. Терiсi озгермеген, ылгалдылыгы сакталган, тургоры аздап томендеген. Журек тоны туйыкталган, ритмi дурыс. Пульсы минутына 104 рет. АКК- 90/60 мм.с.б.б. Тiлi ылгалды, жабындымзн жабылган. Iшi озгермеген, жумсак, эпигастральды жане кiндiк аймагында ауырсынады. Нажiсi кабылдау болмесiнде суйык , коп молшерде, сасык иiстi, жасыл тустi. Сыздын емдеу ыс-арекетыныз:

антибиотикоиерапия (левомицетин)

патогенетикалык терапия (дезинтоксикация + регидратация)

симптомдык терапия

оральды регидратация

эубиотиктер + ферменттык терапия

31. Мынандай белгiлер жинагы байкалган наукаска кандай зерттеу жургызесыз: жедел басталган, дене кызуы калтыраумен 38-39 С-ка дейiн котерiлген, журегi айнып кусу, эпигастральды жане кiндiк аймагында толгак тарiздi ауырсыну, коп молшерде,су тарiздес, жасыл тустi, сасык иiстi, патологиялык коспаларсыз iш откен. Ауырар алдында 24 сагат бурын наукас жумыртка, капустадан салат жеген.Диагнозды далелдеу ушын кажет:

ЖКА + ЖЗА

колоноскопия

нажысты. кусыкты бак.себу

копрограмма

ректоромоноскопия

32. Астоксикоинфекциясында, холерада, сальмонеллездын гастроинтестинальды турынде жургызылетын регидратациялык емнын суйыктык колемын аныктайды:

1. Интоксикация денгейымен

2. Кызбанын узактыгы жане денгейымен

3. Регидратация дарежесымен

4. Дефекация жиылыгымен

5.Кызбанын узактыгымен

33. .Томендегi симптомдар жинагы кай ауруга тан екенiн корсетiнiз: Наукас В., 40 жаста, пирожный жегеннен кейiн 1 сагаттан сон тустi, жедел ауырган, эпигастрий аймагында катты батып ауырсыну, журегi айну, коп рет кусу, калтырау, алсiздiк, енжарлык болган. Караганда: жагдайы ауыр, Т-38,6С. Терiсi бозгылт, кургак, аяк-колдары суыган, окпесiнде везикулярлы тыныс алу, сырыл жок. Журек тондары туйыкталган, пульсы 100 рет минутына, АКК-100/60 мм.с.б.б. Тiлi ак жабындымен жабылган. Iшi пальпация кезiнде эпигастрий манайында ауырсынады. Бауыры мен кокбауыры улкеймеген. Нажiсi суйык, су тарiздi, 1 рет болган. Зарi калыпты жагдайда.

1.Сальмонеллез гастроинтестинальды туры

2.жедел дизентерия, гастроэнтероколитикалык турi

3.Ас токсикоинфекциясы

4.холера

5.вирусты гастроэнтерит, орташа ауырлыкта

34. Наукас В., 40 жаста, пирожный жегеннен кейiн 1 сагаттан сон тустi, жедел ауырган, эпигастрий аймагында катты батып ауырсыну, журегi айну, коп рет кусу, калтырау, алсiздiк, енжарлык болган. Караганда: жагдайы ауыр, Т-38,6С. Терiсi бозгылт, кургак, аяк-колдары суыган, окпесiнде везикулярлы тыныс алу, сырыл жок. Журек тондары туйыкталган, пульсы 100 рет минутына, АКК-100/60 мм.с.б.б. Тiлi ак жабындымен жабылган. Iшi пальпация кезiнде эпигастрий манайында ауырсынады. Нажiсi суйык, су тарiздi, 1 рет болган. Емдеу ушын тагайындау кажет:

1.физиологиялык ерытынды

2.трисоль

3.энтеродез

4.дисоль

5.глюкоза 5%

35. Наукас В., 40 жаста, пирожный жегеннен кейiн 1 сагаттан сон тустi, жедел ауырган, эпигастрий аймагында катты батып ауырсыну, журегi айну, коп рет кусу, калтырау, алсiздiк, енжарлык болган. Караганда: жагдайы ауыр, Т-38,6С. Терiсi бозгылт, кургак, аяк-колдары суыган, окпесiнде везикулярлы тыныс алу, сырыл жок. Журек тондары туйыкталган, пульсы 100 рет минутына, АКК-100/60 мм.с.б.б. Тiлi ак жабындымен жабылган. Iшi пальпация кезiнде эпигастрий манайында ауырсынады. Нажiсi суйык, су тарiздi, 1 рет болган.Диагнозды далелдеу максатында:

1.жалпы клиникалык анализдер

2.аутоштамммен аглютинация реакциясы

3.нажысты бак.себу

4.каннын серологиялык анализы

5.копрограмма

36. Кан сары суында HbeAg-нын узак персистенциясы далелдейды:

1.вирусты гепатит В-нын созылмалылыгын

2.жедел вирусты гепатит В-нын рееонвалесенциясын

3.жедел вирусты гепатит В-нын фульминантты агымын

4.вирусты гепатит В-нын сау “тасымалдаушылыгын”

5.вакцинация корытындысы ретынде

37.Жедел вирусты гепатиттердын саргаю алды кезенынде туракты озгеретын биохимиялык корсеткыш:

1.аланинаминотрансфераза белсендылыгы

2.билирубин денгейы

3.тимол сынамасы

4.сулема титры

5.аспартатаминотрансфераздын денгейын

38.Вирусты гепатиттын оршу кезенынде бауыр олшемдерынын кышыреюы далелдейды:

1.холангитты

2.бауыр абсцессын

3.бауырдын жаппай некрозын

4.от шыгару жолдарынын дискинезиясын

5.сыркатынын жаксаруын

39 Вирусты гепатит С нын жиы кездесетын клиникалык турын корсетыныз?

1.Жедел саргаюсыз

2.Жедел саргаюмен

3.Фульминантты (найзагай тарызды)

4.Созылмалы

5.Созылынкы холестатикалык

40.Кай гепатитке томендегы белгылер тан: кобынесе жастар ауырады, косалкы аурулары жок, кобынесе женыл турде отеды, биллирубин жане АЛТ-нын калыптасуы жылдам, сыркаттын аякталуы колайлы

1.ВГА

2.ВГЕ

3.ВГВ

4.ВГС

5.ВГД

41.Кобынесе жастар ауырады, косалкы аурулары жок, кобынесе женыл турде отеды, биллирубин жане АЛТ-нын калыптасуы жылдам, сыркат женыл отеды, билирубин мен АЛТ-нынтез калыптасуы, сыркаттын колайлы аякталуы сиякты симптомдар жинагындагы диагностикалык маркерды корсетыныз:

1.HAVAb igM

2. HAVAb igG

3.HBsAg

4.HBcAg igM

5. HBcAg igG

42. Келесi клиникалык белгiлер жинагы гепатиттiн кай турiне тан: ауыратындар кобiнесе 30-дан аскан адамдар, сыркатынын оту багыты орташа немесе ауыр турде болады. Клиника корiнiстерi бiртiндеп дамып, жогары денгейдегi интоксикациямен сипатталады. Сыркатынын кайтуы да баяу турде отiп, кей кезде колайсыз аякталады:

ВГА

ВГВ

ВГД

ВГЕ

ВГС

43.Ауыратындар кобiнесе 30-дан аскан адамдар, сыркатынын оту багыты орташа немесе ауыр турде болады, клиника корiнiстерi бiртiндеп дамып, жогары денгейдегi интоксикациямен сипатталады, сыркатынын кайтуы да баяу турде отiп, кей кезде колайсыз аякталатын симптомдар жинагына тан диагностикалык маркерды корсетыныз::

1 HBsAg

2. .HBеAg

3. HBsAg

4.HBcAg igM

5. HBcAg igG

44.Вирусты гепатиттердын продромды кезеныне сайкес емес симптомды корсетыныз:

1.гепатомегалия

2.зардын коюлануы

3.нажыстын суйыктануы

4.АЛТ жогарылауы

5.маркерлерды табу

45.Продромды синдроммен циклдык турде, саргаю, табетынын томендеуы, журек айну, кусу, уйкынын бузылуы сиякты симптомдар жинагы патологиялык процесстын кай жерде орналасуын корсетеды:

1.паренхимада

2.мезенхимада

3.билиарлык жуйеде

4.бауырдан тыс от жолдарында

5.12 елы ышекте жане уйкы безынде

46 . ВГА-нын саргаю алдындагы кезенiнде кобiнесе байкалатын синдромы:

грипп тарiздi

диспепсиялык

артралгиялык

астено-вегетативтi

латенттi

47. ВГВ-нын саргаю алдындагы кезенiндегi синдром:

диспепсиялык

грипп тарiздi

артралгиялык

астено-вегетативтi

латенттi

48. Вирусты гепатит В вирусынын тасымалдаушылык белгiсi:

клиникалык белгiлер

биохимиялык озгерiстер

иммунологиялык озерыстер

морфологиялык озгерыстер

арнайы маркерларды табу

49. Кай вирусты гепатитке томендегы белгылер тан: закымдалу парентеральды жолмен, узак уакыт бойы инфекция симптомсыз отетын, созылмалыктын жогары денгейы:

1.ВГА

2.ВГВ

3.ВГС

4.ВГД

5.ВГЕ

50. Кай вирусты гепатитке томендегы белгылер тан: закымдалу парентеральды жолмен, сыркаттын дамуы ВГВ-мен бырге отеды, ауыр жане узак мерзымге бейым, узак уакыт бойы инфекция симптомсыз отетын, созылмалыктын жогары денгейы

1.ВГА

2.ВГВ

3.ВГС

4.ВГД

5.ВГЕ

51. Кай вирусты гепатитке томендегы белгылер тан: берылуы энтеральды жолмен, кобынесе су аркылы, онтустык аймактарда жиы тараган, орташа ауырлыкта отеды, жукты айелдерде ауыр турде , олымдылык корсеткышынын жогары пайызымен:

1.ВГА

2.ВГВ

3.ВГС

4.ВГД

5.ВГЕ

52. Саргаю жане терынын кышуы сиякты симптомдар вирусты гепатиттердегы ненын белгысын корсетеды:

1.цитолиздын

2.холестаздын

3.интоксикациянын

4.бауырлык энцефалопатиянын

5.созылмалы агымнын басталуы

53.Наукас клиникага сыркатынын 8-шы куны тусты. 1-шы куннен бастап алсыздык, табетынын томендеуы, аздап температуранын котырылуы, терынын кышуы, он жак кабырга астынын туйык ауырсынуы байкалды. Сыркатынын 7-шы кунынде склеранын саргаюын, зар тусынын озгеруын, 2 куннен кейын бул белгылердын айкындалуын байкады. Обьективты:жагдайы салыстырмалы канагаттанарлык. Терысы саргайган, бауыры 1,5-2 см улгайган, аздап ауырсынады. Нажысы акшыл. Сыздын диагнозыныз?

1.ВГА, саргаю туры, женыл агымда

2.ВГВ, саргаю туры, орташа ауырлыкта

3. .ВГВ, саргаю туры, холестатикалык вариантпен

4.ВГВ, холестатикалык туры

5. .ВГВ, саргаю туры, ауыр агымда

54 .Ауруханада вирусты гепатит В мен ауырган наукаста сыркатынын 11-шi кунi жагдайы нашарлап, саргыштык удейе тускен. Наукас катты алсiзденген. Журегi айнып, кайта-кайта локси бередi. Он жак кабырга асты ауырсынып турганына шагымданады. уйкы басып, маужырап жатыр. Келесi кунi козу пайда болып, наукас орнында жата алмай, не iстеп, не койганын бiлмейдi. Аузынан шикi бауырдын иiсi шыгып, кусыгы коныр тустi болды. Иньекция орындарында-айкын геморрагиялык озгерiстер. Бауыр колемi кiшiрейген. кабырга догасынан 1-1,5 см жогары. Дамыган озгерiстер кай аскынудын белгiлерi болып табылады:

кан тамырлардын iшiнде, жайылган ую синдромы/ДВС-синдром/

бауырлык команын алдынгы , 1-шы кезены

бауырлык команын алдынгы , 2-шы кезены

бауыр комасы, 1-шы кезены

бауыр комасы, 2-шы кезены

55.40 жаста, 1,5 ай бурын вирусты гепатит В-мен ауырган наукаста алсыздык,. журегi айнып, табетi толык жогалып, зарi конырлап, саргаю пайда болган. Караганда: жалпы жагдайы канагаттанарлык. Склера мен шырышты кабаттарында саргаю жогарлаган, терiсiнде болар-болмас турде. Тiлiн ак жабынды баскан. Iшi жумсак, бауыры кабырга догасынан 1 см томен, зарi коныр , нажiсi калыпты тустi. Болжамалы диагнозыныз:

вирусты гепатит В, кайталап оршуi

вирусты гепатит В, рецидив

вирусты гепатит В, созылынкы агымда

созылмалы вирусты гепатит айкын белсендылыкпен

созылмалы вирусты гепатит томен белсендылыкпен

56. Ауруханада емделiп жаткан 35 жастагы наукаста жагдайы канагаттанарлык болып келе жатканда сыркатынын 20-шi кунi , диета бузганнан кейiн/ майлы колбаса жеген/, кайталап журегi айнып, бiр рет кускан, табетi томендеп, алсiздiк пайда болган. Зарi конырланды. Караганда: жагдайы орташа ауырлыкта. Терiсi мен шырышты кабаттары шамалы турде саргайган. Тiлiн ак жабынды баскан. Iшi жумсак, он жак кабырга догасынын астында бiраз ауырсынады. Бауыры кабырга догасынан 2 см томен. Пальпация кезiнде ауырсынады.Зарi коныр, нажiсi калыпты тустi. Болжамалы диагноз:

вирусты гепатит В, кайталап оршуi

вирусты гепатит В, рецидив

вирусты гепатит В, созылынкы агымда

созылмалы вирусты гепатит айкын белсендылыкпен

созылмалы вирусты гепатит томен белсендылыкпен

57.Жатакханадагы ВГА-мен катынаста болган адамда 14 куннен кейын алсыздык, енжарлык, журек айну, 1 рет кусу болган, эпигастрии жане он жак кабырга астында туйыкталган ауырсынулар мазасын алган. Обьективты: жагдайы орташа ауырлыкта, склералары аздап саргайган. Тылы жабындымен жабылган, ылгалды. Ышы эпигастрии жане он жак кабырга астында ауырсынада, бауыры 2 см-ге кабырга догасынан томен, зары коюланган. Сыздын дарыгерлык ыс-арекетыныз?

1.наукасты ауруханага жаткызу

2.жедел хабарлау+амбулаторлы ем

3.лабораторлык зерттеуге багыттау

4.жатакхананын изоляторына жекелеу

5.динамикада бакылау.

59.Келесы симптомдар жинагымен наукаска тагайындайтын зерттеуды корсетыныз:быртындеп басталады, продромдык кезен артралгия турынде, айкын саргаю, табетынын томендеуы, журек айну, алсыздык, кусу, зарынын саргаюы, гепатомегалия, нажыстын ахолиясы.

1.каннын биохимиялык зерттелуы жане канды бактериологиялык себу жане зарды лептоспирозга зерттеу

2. каннын биохимиялык зерттелуы жане канды инфекциялык мононуклеозга серологиялык зерттеу

3. каннын биохимиялык зерттелуы жане нажыстын микроскопиясы жане отты описторхозга зерттеу

4. каннын биохимиялык зерттелуы жане вирусты гепатиттердын маркерлерын аныктау

5. каннын биохимиялык зерттелуы жане канды бактериологиялык себу жане нажысты иерсиниозга зерттеу

59.Томендегы аурулардын кайсысына гепатолиенальды синдром тан емес:

1.лептоспироз

2.инфекциялык мононуклеоз

3.бортпе сузегы

4.кайталама эпидемиялык сузек

5.грипп

60.Томендегы аталган аурулардын кайсысында геморрагиялык синдром дамуы мумкын:

1.грипте

2.парагрипте

3.аденовирусты инфекцияда

4.микоплазмалы инфекцияда

5.РС-инфекцияда

61.Грипптегы интоксикациялык синдромнын болу себебы:

1.вирусемия + токсинемия

2.екыншылык инфекциянын косылу салдарынан

3.аллергиялык реакциялардын дамуынан

4.циркуляторлык бузылыстардын болуынан

5.РЭЖ агзаларында ошактардын пайда болуынан

62. Кобынесе самай аймагында орналаскан бас ауру, температуранын калтыраумен котерылуы, коз алмасында ауырсыну, склера тамырларынын инъекциясы симптомдар жинагы бар наукаска кандай ем тагайындайсыз?

1.дезинтоксикациялык

2.вируска карсы ем

3.ыстык тусыретын препараттар

4.симптоматикалык препараттар

5.дегидратациялык препараттар

63.Кобынесе самай аймагында орналаскан бас ауру, температуранын калтыраумен котерылуы, коз алмасында ауырсыну, склера тамырларынын инъекциясысимптомдар жинагы кай инфекцияга тан:

1.менингококкты менингитке

2.эпидемиялык бортпе сузегыне

3.гриппке

4.ыш сузегыне

5.парагриппке

64.Гриппте закымдалатын жогаргы тыныс алу жолдарынын денгейын корсетыныз

1.комей

2.бронхиолдар

3.мурын-комей

4.альвеолалар

5.трахея

65.Коьынесе мандай-самай аймагынын ауырсынуы, дене кызуынын калтыраумен котерылуы, коз алмасынын ауырсынуы, склера тамырларынын инъекциясы, кургак жотел сиякты симптомдар жинагына тан емес:

1.лейкопения

2.лимфоцитоз

3.шамалы ЭТЖ

4.нейтропения

5.лимфопения

66. Орташа агымдагы гриптын типтык турындегы наукаска сыркатынын 2-шы кунынде кандай емдеу тактикасын тагайындайсыз

1.антигриппин+галозолин+горчичниктер

2. антигриппин+гриппке карсы гаммаглобулин

3.дезинтоксикациялык ем + пенициллин+гаммаглобулин+сульфален

4.дезинтоксикациялык+интерферон+ремантадин+симптоматикалык ем

5.дезинтоксикациялык+бисептол+симптоматикалык ем

67. Гриппке карсы гаммаглобулин койылады

грипп, типтi турi, барлык наукастарга

грипп, аскынган жагдайларда

грипптiн ауыр агымымен ауырган карт адамдармен балаларга

грипптiн акатаральды турiнде

грипптiн афебрильдi турiнде

68.Сызге келесы шагымдармен наукас келды:мандай-самай болыгындегы,кас усты догасы аймагындагы катты ауырсыну,жарыктан корку,аузынын кургау,тос артындагы куйдырып ауырсыну,кургак жотел,денесынын сынып аурсынуы.Караганда Жагдайы орташа ауырлыкта.Т-38 С.Ернынде,мурныныда герпетикалык бортпелер.Терысы ыстык,лимфа туйындеры улкеймеген.Араны гиперемияланган,жуткыншактын арткы кабыргасы кызарган,коньюнктив жане бет терысы кызарган.Окпесынде везикулярлы тыныс алу.Журек тондары туйыкталган,тахикардия.АКК-100\60 мм.с бб.Тылы жабындамен жабылган.Бауыры мен кокбауыры улкеймеген.Бул наукаска кандай зерттеу тагайындайсыз?

1.какырыкты бактериологиялык зерттеу.

2.окпе рентгенографиясы.

3.жупты сары сулар.

4.араннан бактериологиялык зерттеуге жагында алу.

5.мурыннан бактериологиялык зерттеуге жагынды алу.

3.

69. Наукас П., 28 жаста, сыркатынын 2-шi кунi ауруханага тустi. Жедел ауырган, басынын мандай жане самай аймагы, кабак манайында катты ауырсыну болган. Жарыкка карай алмай, кеудесiнде куйiп ауырсыну болган, кургак жотел жане мурнынан су аккан. Обьективтi караганда: бет терiсi жане коньюктивасынын катты кызарганы байкалады. Жумсак тандай догасынын, жуткыншактын арткы кабыргасынын кызаруы байкалады. Т-40. Тахикардия. Сыркаттын 5-шы куны кызба сактаган,жотелы кан араласкан,ылгалды,кеудесунде демалганда ауырсыну.Сiздiн диагнозыныз:

1.грипп,типты туры,ауыр агымды.

2.грипп,типты туры,ауыр агымды,пневмониямен аскынган.

3.грипп,типты туры,ауыр агым,бронхитпен аскынган.

4.грипп,типты туры,орташа ауыр агым.

5.грипп,геморрагиялык туры.

2.

70. Наукас Ю., 19 жаста, дарiгерге басынын катты ауырганына, козын козгалтканда ауырсынуына,журек айнуга,козiнен жас шыгып, дене кызуынын жогарлауына Т-39 С.шагымданып келдi. Караганда: жагдайы ауыр. Дене кызуы 38,8С. Бастын ауырганынан ынырсиды.Айкын гиперестезия.Желке булшыкеттерынын регидтылыгы2 к\с. Бетi кызарган. Терiсi кургак,ыстык. Склера тамырлары иньекцияланган. Тамагында- шырышты кабаттардын айкын гиперемиясы. Журек тондары бiраз туйыкталган, тахикардия,АКК-90\55 мм.с.бб.Пункция кезындегы ликвор тунык,жылдам агады,цитоз-10 кл,барлыгы лимфоциттер.Болжамалы диагнозыныз:

грипп геморрагиялык туры,ауыр агымда.

грипп,ауыр агымда,менингизм.

туберкулезды менингит.

энтеровирусты инфекция,серрозды менингит.

менингококкты инфекция,менингит.

71.Ангинага тан клиникалык корыныс:

1.кызба, интоксикация, мойыннын арткы лилимфадениты, араннын гиперемиясы,ЖКА-да атипты мононуклеарлар.

2.кызба, интоксикация, гепатоспленомегалия, тонзиллит

3.субфебрилитет, аздаган интоксикация, бортпе,арандагы везикулярлы бортпе.

4.кызба, интоксикация, регионарлы лимфаденит,араннын кызаруы,бадамша бездын улкеюы,лакуналарды кабырщак жане ырынды тыгындар.

5.кызба, интоксикация, быр жакты бадамша бездын жаралык-некротикалык закымдалуы.

4.

72.Парагриппке тан катаральды синдром:

1.ринит

2.тонзиллит

3.коньюктивит

4.ринофарингиттонзиллит

5.фаринголарингит

73.Томенде корсетiлген симптомдар жинагы бар наукаска тагайындалады:тамакты жыбырлатып,”тырнау”, кургак урген жотел, дауыстын кырылдауы, кейде жогалып шыкпай калуы:

мындетты турде госпитализациялау.

антибиотикотерапияны тагайындап,уйде емдеу.

гормонар мен диуретиктерды тагайындап,уйде емдеу.

симптоматикалык дарылерды тагайындап,уйде емдеу.

дезинтоксикациялык дарылерды тагайындап,уйде емдеу.

4.

74 Тамакты жыбырлатып,”тырнау”, кургак урген жотел, дауыстын кырылдауы, кейде жогалып шыкпай калуысимтомокомплексымен журетын аурудын жиы аскынуы :

1.пневмония

2.жалган круп

3.нагыз круп

4.пневмония

5.синуситтер

75. Парагриппке тан емес белгi:

аздаган интоксикация

кургак урген жотел

дауысынын кырылдауы

гепатолизнальды синдром

лейкопения, эритроциттердiн туну жылдамдыгынын улкеюi

76. Томенде корсетiлген симптомдар жинагы кай ауруга тан: дене кызуынын жогарылауы,орташа интоксикация,фаринготонзиллт,конъюнктивит тарызды катаральды озгерыстер,микрополиаденит,гепатолиенальды синдром.

энтеровирусты инфекция

инфекциялык мононуклеоз

аран дифтерия

менингококкты инфекция, назофарингит

аденовирусты инфекция

77. Аденовирусты инфекциянын типтi корiнiсi болып табылады:

ларингит

фаринготонзилит

бронхиолит

ринит

трахеит

78. Фарингит, тонзилит, ринит, лимфоаденопатия, коньюктивитпен корiнетiн айкын экссудативтi катаральды корiнiстермен отетiн кандай инфекция?

1.грипп

2.риновирусный инфекция

3.аденовирусты инфекция

4.менингококкты назофарингит

5.инфекциялык мононуклез

79.Бiртiндеп басталатын плиморфты клиникалык корiнiстер: тыныс алу жолдарынын, коздiн, iшектiн, лимфа туйiндерiнiн шырышты кабатын закымдау симптомдарымен, узак кызба мен айкын турдегi интоксикациямен отетiн кай ауру:

инфекциялык мононуклеоз

туляремия

иерсиниоз

аденовирусты инфекция

АИВ инфекция

80. Аурудын 4-шы куны наукака зерттеу тагайынданыз:наукас грипп эпидемиясынын сонгы кезенiнде ауырды, дене кызуы 37,8С, аздап басы ауырады, алсiздiк, жутынганда тамагы ауырады, араны кызарган,жуткыншагынын арткы каьыргасы туйыршыкты,коньюктивасы кызарып, iсiнген, ернiнде герпес, микроплиаденит, окпесiнде каткылдау тыныс алу, бауыры аздап улгайган. Жалпы кан анализiнде: Л-4,3х10,9/л, СОЗ-5 мм/саг.

вирусологиялык+риноцистоскопия.

серологиялык (РСК,РТГА)+КЖА

Риноцистоскопия+серологиялык анализ

жалпы клиникалык анализдер+кеуде куысынын рентгенографиясы.

вирусологиялык+серологиялык.

5.

81. Наукас С., дарiгерге томендегiдей шагымдармен келдi: мурнынан коп молшерде су аккан (3-4 кун бойы). Аздаган бас ауруы,алсiздiк, мурын жолдарынын терысынде тырнак ыздеры,мурныныан коп болыныс аккандыктан тыныс алуы киындаган. Дене температурасы сыркатынын басталганынан берi калыпты жагдайда сакталган. Жалпы жагдайы орташа ауырлыкта.Ернiнде герпестын кеуып калган элементтеры байкалады. Склера тамырлары сал инъецирленген.Комейi аздап кызарган.Сыздын диагнозыныз?

менингококты инфекция, назофарингит

парагрипп

риновирусты инфекция

мурын дифтериясы.

респираторлы-синтициальды вирусты инфекция

3.

82. Наукас., 19 жаста, сыркаты басынын ауырганынан, енжарлыктан, температурасынын 37,4-ке котерiлгенiнен, тамагынын ауырганынан жедел басталган. Келесi кунi кургак жотел, аздап серозды болiнiстермен тумау болган. Танертен уйкыдан турганда сол жак козiнiн кiрпiктерi жабысып калганын байкаган. Караганда: Т-36,9. Терiсi таза, лимфа туйiндерi улкеймеген, пальпацияланады, сол жак козiнiн коньюктивасы кызарган, аздап iсiнген. Тамагынын арткы кабыргасы гиперемияланган. Фолликулалары улкейген, бадамша бездеры iсiнген, кызарган, “аралшыктар” тарiздi ак жабындымен жабылган. калган агзалар жагынан озгерiстер жок. Сiздiн диагнозыныз:

респираторлы –синцитиальды инфекция.

аденовирусты инфекция

инфекциялык мононуклеоз

дифтерия

риновирусты инфекция

83. Жедел респираторлы аурулардын дурыс емес тужырымы:

1. интоксикациялык синдромнын болуы.

2.жогары тыныс алу жолдарынын жане мурын жуткыншактын шырышты кабаттары закымдалады

3.круптын дамуы мумкын

4.кобынесе аскынулар екыншылык инфекциянын косылуымен байланысты.

5.сыркат бастала салысымен антибиотик тагайындау кажет

84. Тыныс алу жолдарынын томенгi болiгiнiн закымдануымен отетiн кобiнесе бронхиттер, бронхиолиттер, пневмония болатын кай инфекция:

грипп

парагрипп

аденовирусты инфекция

энтеровирусты инфекция

респираторлы-синтициальды инфекция

85.Наука С дарыгерге жутынганда тамагынын ауырсынуына,субфебрильды температурага,енжерлыкка,денесындегы бортпеге жане патологиялык коспаларсыз куныне 5-6 рет таулыгыне суйык нажыске шагымданып келды.3 кун бурын ауырган.Балалар спорттык лагерынде жумыс ыстейды,балалар арасында катаральдык жане асказан-ышек бузылыстары болган жагдайлар аныкталган. Караганад:жагдайы орташа ауырлыкта,терысы бозгылттанган,колдарынын алдынгы беткейынде дакты –паппулезды аздаган бортпеолер байкалады.Аранында мендалиндердын,догалардын гиперемиясы,усак жаракатты акшыл жабындылар,женыл алынады.Жакасты лима туйындеры пальпациялнады.Ышы жумсак,кындык манайында аздап ауырсынады.Нажысы суйык,коныр тусты,патологиялык коспаларсыз.Сыздын диагнозыныз?

1.аденовирусты инфекция.

2.энтеровирусты инфекция.

3.дифтерия.

4.инфекциялык мононуклеоз.

5.иерсиниоз.

2.

86. Томендегы симптомдар жинагы бар наукаска кандай зерттеу тагайындаган жон: Наукас жутынганда тамагынын ауырсынуына,субфебрильды температурага,енжерлыкка,денесындегы бортпеге жане патологиялык коспаларсыз куныне 5-6 рет таулыгыне суйык нажыске шагымданып келды.3 кун бурын ауырган.Балалар спорттык лагерынде жумыс ыстейды,балалар арасында катаральдык жане асказан-ышек бузылыстары болган жагдайлар аныкталган.

Караганад:жагдайы орташа ауырлыкта,терысы бозгылттанган,колдарынын алдынгы беткейынде дакты –паппулезды аздаган бортпеолер байкалады.Аранында мендалиндердын,догалардын гиперемиясы,усак жаракатты акшыл жабындылар,женыл алынады.Жакасты лима туйындеры пальпациялнады.Ышы жумсак,кындык манайында аздап ауырсынады.Нажысы суйык,коныр тусты,патологиялык коспаларсыз.

1.бактериологиялык

2.жалпы клиникалык

3.биохимиялык

4.вирусологиялык

5.микроскопиялык

87. Томендегы симптомдар жинагы бар наукаска кандай емдеу тагайындаган жон: наукас жутынганда тамагынын ауырсынуына,субфебрильды температурага,енжерлыкка,денесындегы бортпеге жане патологиялык коспаларсыз куныне 5-6 рет таулыгыне суйык нажыске шагымданып келды.3 кун бурын ауырган.Балалар спорттык лагерынде жумыс ыстейды,балалар арасында катаральдык жане асказан-ышек бузылыстары болган жагдайлар аныкталган.

Караганад:жагдайы орташа ауырлыкта,терысы бозгылттанган,колдарынын алдынгы беткейынде дакты – паппулезды аздаган бортпеолер байкалады.Аранында мендалиндердын,догалардын гиперемиясы,усак жаракатты акшыл жабындылар,женыл алынады.Жакасты лима туйындеры пальпациялнады.Ышы жумсак,кындык манайында аздап ауырсынады.Нажысы суйык,коныр тусты,патологиялык коспаларсыз.

1.дезинтоксикациялык

2.регидратациялык

3.витаминотерапия

4.антибактериалдык

5.жалпы куаттандыратын

88. Наукас С келесы жагымдармен келды:жутынган кезде кушейетын ауырсыну,фебрильды температура,мазасыздану,бас ауоруы,кусу,денедегы бортпелер, жане патологиялык коспаларсыз куныне 5-6 рет таулыгыне суйык нажыске шагымданып келды.3 кун бурын ауырган.Балалар спорттык лагерынде жумыс ыстейды,балалар арасында катаральдык жане асказан-ышек бузылыстары болган жагдайлар аныкталган. Караганад:жагдайы орташа ауырлыкта,терысы бозгылттанган,колдарынын алдынгы беткейынде дакты –паппулезды аздаган бортпеолер байкалады.Аранында мендалиндердын,догалардын гиперемиясы,усак жаракатты акшыл жабындылар,женыл алынады.Жакасты лима туйындеры пальпациялнады.Ышы жумсак,кындык манайында аздап ауырсынады.Нажысы суйык,коныр тусты,патологиялык коспаларсызНаукаста кандай ликвор болуы мумкын?

1.кысымы жогарылаган,ликворы молдыр,цитоз 100 клетка,лимфоциттерге байланысты.

2.. кысымы жогарылаган,ликворы молдыр,цитоз 10 клетка,лимфоциттерге байланысты.

3.кысымы жогарылаган,ликворы ксантохромды,клетка цитозы 100,лимоциттерге байланысты.

4.кысымы жогарылаган,ликворы лайлы,клетка цитозы 100 нейтрофильдерге байланысты.

5.кысымы томендеген,ликворы лайлы,клетка цитозы,нейтрофильдерге байланысты.

1.

89. Жай герпестын клиникалык корынысыне тан белгылер,быреуынен баска:

1.ысыны,теры гиперемиясы,бортпе пайда болган жердегы куйдырып ауырсыну.

2.айкын ауырсыну сезымы.

3.гиперемиялангангысынген терыде усак копыршыктер топтары.

4.регионарлы лимфа туйындерынын улгаюя.

5.ерындегденеде,аяк-колдарда,бокседе бортпелердын орналасуы.

90. Жедел бруцеллездын сипатталуы:

1.агзалар мен жуйелердын ошактык закымдалуы

2.инфекциялык токсикалык корыныстер

3.баяу турдегы аллергиялык реакциялар

4.резидуальды корыныстер

5.баяу турдегы аллергиялык реакциялар

91.. Жедел бруцеллездiн патогенезiнде негiзгi роль ойнамайтын фактор:

бактериемия + аллергия

токсинемия жане аллергия

бактериемия мен токсинемия

бактериемия + токсинемия +аллергия

аллергиялык иммунопатологиялык реакциялар

92. Жеделдеу бруцеллездiн патогенезiнде негiзгi роль ойнайтын фактор:

бактериемия + аллергиялык

токсинемия жане аллергиялык

бактериемия мзн токсинемия

бактериемия, токсинемия жане аллергия

аллергиялык жане иммунопатологиялык

93. Созылмалы бруцеллездiн патогенезiнде негiзгi роль ойнайтын фактор:

аллергиялык

бактериемия

токсинемия

тамырлардын закымдалуы

аллергия мен токсинемия

94. Жедел бруцзелезге тан клиникалык белгiлердi корсетiнiз:

кызба, басы ауруы, козу, розеолезды-петехиальды бортпе

кызба, калтырау, тершендiк, гепатолиенальды синдром, микроплиадзнит

кызба, басы ауруы, уйкысыздык, гепатолиенальды синдром

кызба, алгашкы аффект, розеолезды-папулезды бортпе

кызба, ангина, лимфаденит, бауыр мен кокбауырдын улгаюы

95. Бруцеллез кезiнде процесстiн белсендiлiгiн корсететiн адiс:

Бюрне байкауы

Хеддльсон реакциясы

Роз-бенгал реакциясы

Райт реакциясы

Хеддльсон реакциясы мен Бюрне байкауы

96. Бруцеллездiн кай клиникалык турiнде антибактериальды емнiн кажетi жок:

жедел

жеделдеу

реинфекция

созылмалы, декомпенсация

созылмалы,субкомпенсация

97. Келесы симтомокомплектер тан ауруга кандай терапия тагайындалады:жедел басталу,8 апта бойы толкын тарызды кызба,калтыраау,лимфа туйындерынын,бауырдын,кокбауырдын улгаюы, он жак балтырдын ысынуы жане ауыруы.

этиотропты

дезинтоксикациялык

десинсибилиздеушы

симптоматикалык

кабынуга карсы

98. 29 жастагы наукас Р., сыркатынын 12-шi кунi бiраз басы ауырып турганына, дене кызуынын 38 С-ка жогарлауына, калтырау мен тершендiкке, табетiнiн томендеуiне шагымданып ауруханага тустi. Эданамнезi: Бруцеллез бен безгек бойынша эндемиялык ауыл тургыны, бiрак та озi мал устамайды, еттi, суттi колдан сатып алады. Караганда: жагдайы орташа ауырлыкта. Дене кызуы 38,2 С. Терiсi бiраз бозарган, ылгалдылыгы жогарлау, микроплиаденит. Окпесiнде везикулярлы тыныс алу, бiрен-саран сырылдар естiледi. Журек тондары туйыкталган, такикардия. Пульсы минутына 86 согу.АКК-110/70 мм.с.бб. Iшi жумсак,ауырсынусыз. Бауыры мен кокбауыры пальпацияланады. Кандай диагноз коясыз? Болжамалы диагнозы:

жеделдеу бруцеллез

созылмалы бруцеллез,субкомпенсация.

созылмалы бруцеллез,декомпенсация.

жедел бруцеллез

резидуальды бруцеллез.

4.

99. Келесы симтомокомплектер тан ауруга кандай терапия тагайындалады:жедел басталу,8 апта бойы толкын тарызды кызба,калтыраау,лимфа туйындерынын,бауырдын,кокбауырдын улгаюы, он жак жумыртканын ысынуы жане ауыруы.

1.жедел бруцеллез

2.жеделдек бруцеллез

3.эпидемиялык паротит.

4.псевдотуберкулез.

5.Ку-кызба.

2.

100. Келесы симтомокомплектермен журетын ауруга кандай лабораториялык зерттеулер кажет: жедел басталу, 8 апта бойы толкын тарызды кызба,калтыраау,лимфа туйындерынын,бауырдын,кокбауырдын улгаюы, он жак жумыртканын ысынуы жане ауыруы.

1.канды бактериологиялык осыру

2.каннын жалпы анализы.

3.калын тамшы.

4.Видаль реакциясы мен РПГА.

5.кара аланда микроскопиялау.

101.Наукас Р.25 жаста,малшы.аурудын 18-шы куны келесы шагымдармен тусты:басынын аздап ауырсынуына, дене кызуы 3805 С,табетынын томендеуы,тону,тершендык,булшыкет ауырсынуы,аяк-колдардын ыры буындарындагы ауырсынулар.Тускен кеде:жалпы жагдайы канагаттанарлык.Т-3802 С.Терысы ылгалды,микрополиаденит.Окпесынде везикуоярлы тыныс.Журек тондары туйыкталган,тахикардия.КК 110\70 мм.с.бб.Тылы жабындымен жабылган.Бауыры мен кокбауыры пальпацияланад.Диагнозды нактылау ушын кандай лабораториялык тесттер кажет?

1.ыш сузегыне кан тапсыру,гемокултура.

2.малярияга жуан тамшыга жагынды.

3.бруцеллезге гемокультура+Райт жане Хеддельсон реакциялары.

4.ревмосынамалар

5.синовиальды суйыктыкты бактериальды себу.

3.

102. Наукас С,32 жастагы тiзе, тобык буындарында ауырсыну сезiнуiне, дене кызуынын жогарлауына, алсiздiкке, тершендiкке шагымданады. Буындары ауырганына 3 жыл болган. Кейiнгi кезде дене кызуы жогарлап, жогарыда айтылган шагымдар пайда болды. Караганда: жагдайы канагаттанарлык. Дене кызуы 37,5С. Терiсi дымкыл. Микроплиаденит. Он жак тiзе буыны iсiнген, онын козгалысы шектелiнiп ауырсынады. Тызе-тобык буыцнында озгерыс жок,козгалганда ауырады.. Бауыры бiраз улгайган турде, кокбауыры пальпацияланбайды. Болжамалы диагноз:

жеделдеу бруцеллез,полиартрит.

созылмалы бруцеллез, компенсация

созылмалы бруцеллез, субкомпенсация

созылмалы бруцеллез, декомпенсация

резидуальды бруцеллез,артропатия.

103. Наукас К,21 жаста,койшы. тiзе,тызе- тобык буындарында ауырсыну сезiнуiне,белынын ауыруына шагымданады. Караганда жагдайы канагаттанарлык.дистальды гипергидроз,микрополиаденит. Терiсi дымкыл. Микроплиаденит. Буындарында озгерыс жок,козгалысы сакталган. Бауыры жане кокбауыры пальпацияланбайды.

Наукаска ем тагайынданыз.

1.стрептомицин+дезинтоксикациялык терапия.

2.доксоциклин+кабынуга карсы препараттар.

3. кабынуга карсы препараттар.+десенсибилиздеушы препеараттар.

4. дезинтоксикациялык терапия.+физио ем.

5. десенсибилиздеушы препеараттар+ физио ем.

3.

104.Наукаста кандай ауру жайлы ойлауга болады: 1 ай бойы шап лимфа туйындерынен баска кез келген 2-3 топ лимфа туйындерынын улгаюы,ауырсынуы, анамнезынде гемоконтакттын бар.

1.инфекциялык мононуклеоз

2.аденовирусты инфекция.

3. АИВ инфекциясы.

4. лимфа туйындерынын туберкулезы.

5.лимфоаденит.

105.ЖИТС- жуктыру мумкiншiлiгi келесi жагдайдын кайсысында жогары:

инфекцияланган ер адамнан айел адамга жыныс катынасы кезiнде

АИВ-ауруымен ауырган ер адамнан айел адамга суйiсу кезiнде

АИВ-ауруынын терминальды стадиясында жаткан наукастан кутушi адамга

инфекцияланган айелден ер адамга

АИВ-ауруымен наукастанган баладан шешеге

106.Томендегы симптомдар жинагы байкалган наукаска кандай зерттеу тагайындайсыз:3 апта бойы кызба, таулыгыне 1-2 рет суйык нажыс, денесынде розеолезды бортпе. Аздаган гепатомегалия, микрополиаденит, тунде катты терлейды.

1.кан стерильдылыгы+нажысты бактериологиялык себу.

2.ПТР АИВ инфекциясына.

3.АЙВ инфекциясына ИФА.

4.Райт жане Хеддельсон реакциясы.

5.Пауль-Буннель реакциясы.

3.

107. Келесi клиникалык белгiлерi жинагы АИВ ауруынын кай стадиясына тан: 25 жастагы, дарiгерге келесi шагымдармен келдi: ауызы ойылып,дене кызуы субфебрильды турде котерiлiп, анда-санда iшi отiп, дене салмагы 5-6 кг томендеген, алсiздiк, шаршагыштык сезiнедi. Ауырганына 1 ай болган. Буган дейын 6 ай бойы ЖРВИ-мен жиы ауырган.Пневмония болган. Караганда: жагдайы канагаттанарлык. Азган, терiсiнде коптеген усак iрiндi бортпелер. Тамагы кызарган, ауызынын шырышты кабаттары ойылган, акшыл жабындымен жабылган.усак ойык жаралар корiнедi..Жак астындагы мойын, колтык астындагы лимфа туйiндерi 1-1,5 см –ге дейiн улкейген, пальпация кезiнде бiраз ауырады, козгалгыштыгы шектелмеген. Iшi бiраз кепкен, бiраз ауырсынады.Бауыры кабырга догасынан 1-1,5 см томен, кокбауыры улкеймеген. АИВ ауруына тексерiлген. ИФА реакциясы он болган.

инфекциялык ауруханага жылдам жаткызу керек.

вируска карсы ем тагайындау жане 1 ай бойы бакылау керек.

спид орталыта «Д» тыркеуге алу керек.

«Д» тыркеуге алу керек.+вируска карсы терапия.

емханада зерттеу кажет.

108.Томендегi симптомдар жинагына сайкес АИВ инфекциясынын кезендерын корсетыныз: дене салмагын 10%-тен жогары прогрессивтi турде жогалту, себепсiз диарея немесе кызба (1 ай бойына), шаштын лейкоплакиясы, окпе туберкулезi, кайталанган жане туракты бактериальды, вирусты агзалардын закымдануы, кайталанган жане жайылган темiреткi.

1-шы клиникалык корыныстер

2-шы клиникалык корыныстер

3-шы клиникалык корыныстер

4-шы клиникалык корыныстер

109.АИВ-инфекциясына тексеруге корсеткыш болып табылады:

1. ай бойы шап лимфадениты

2.микрополиаденит + субфебрилитет +орхоэпидидимит

3.микрополиаденит+субфебрилитет+диарея+салмак жогалту

4. микрополиаденит + субфебрилитет+5-6 апта бойы тершендык

5.микрополиаденит+полиартралгия

110.Салмагын коп жогалткан, дене температурасы котерылген, диспепсиялык корыныстер жане лимфоаденопатиясы бар наукастызерттегенде дарыгердын тактикасы:

1.туберкулезге кудыктенып флюорография тусыру кажет

2.узак кызбага зерттеу (гемокультура, стерильдык жане т.б.)

3.АИВ-инфекциясына зерттеу

4.асказан — ышек жолдарын эндоскопиялык зерттеу

5.кан ауруларына лимфа туйындерынен биопсия алу

111. Салмагын коп жогалткан, дене температурасы котерылген, диспепсиялык корыныстер жане лимфоаденопатиясы бар наукастын иммунограммасында кандай озгерыстер болуы мумкын?

1.Т хелперлердын санынын азаюы

2.Тх/Тс индксынынкобеюы

3.иммунды комплекстердын концентрациясынын кобеюы + арнайы иммундыглобулиндердын денгейынын кобеюы

4.А,М,G арнайы емес иммуноглобулиндерынын +Т-киллерлердын денгейынын жогарылауы.

5.Тх\Тс индексынын томендеуы.

1.

112.36 жастагы наукас,тенызшы,3 апта бойы анемия байкалган жане кезенды турдегы диспепсиялык корыныстер байкалган.Асказан-ышек жолдарын зерттегенде патология табылмаган. Сыздын ойынызша анемиянын себебы неде?

1.дифиллобатриоз

2.безгек

3.темыр жетыспеушылык анемия

4.тамактанудын жетыспеышылыгы

5.гастрит.

1.

113.Наукас 40 жаста, кинолог, дарыгерге он жак кабырга астынын ауырсынуы мен ауырлауына, табетынын томендеуыне, алсыздыкке, жалпы енжерлыкка. Караганда:Т-37 С, склера субиктериялык. Ышы колемынде улкейген, асцит. Бауыры кабырга догасынан 2,5 см томен пальпацияланады. Нажысы мен диурезы калыпты. Бауырдын УДЗ-де бауыр какпасында домалак 4х5 см тузылыс шеттеры айкын. ЖКА:лейкоциттер-8х10*9\л, э-12, с-60,л-24,м-4,ЭТЖ-15 мм\саг. Бул наукастын емы кобынесе:

1.оперативты

2.консервативты

3.патогентикалык

4.симптомдык

5.этиотропты.

1.

114.Наукас Н, 30 жаста, ауруханага сыркатынын 8- шы кунынде басынын ауырсынуына, дене кызуынын котерылуыне, Т-38-39 С, алсыздыкке шагымданып тусты. Анамнезынде туздалган балыкты жиы колданады. Караганда: жагдайы орташа ауырлыкта, Т-38,2 С, терысы жане шырышты кабаттары калыпты тусте, беттын гиперемиясы. Тылы кыр ак жабындымен жабылган, Бауыры кабырга догасынан 1,5 см томен. ЖКА: лейк-15х10*9\л, э-35, с-30, л-20, м-15, ЭТЖ 15 мм\саг. Наукаска кандай зерттеу тагайындау керек?

1.серологиялык

2.аллергиялык.

3.микроскопиялык

4.бактериологиялык

5.вирусологиялык.

3.

115. .Наукас Н, 30 жаста, ауруханага сыркатынын 8- шы кунынде басынын ауырсынуына, дене кызуынын котерылуыне, Т-38-39 С, алсыздыкке шагымданып тусты. Анамнезынде туздалган балыкты жиы колданады. Караганда: жагдайы орташа ауырлыкта, Т-38,2 С, терысы жане шырышты кабаттары калыпты тусте, беттын гиперемиясы. Тылы кыр ак жабындымен жабылган, Бауыры кабырга догасынан 1,5 см томен. ЖКА: лейк-15х10*9\л, э-35, с-30, л-20, м-15, ЭТЖ 15 мм\саг. Наукаска кандай ем тагайындау керек?

1.бильтрицид

2.фенасал

3.дезинтоксикациялык+десенсибилизивты

4.антибактериалдык+ дезинтоксикациялык

5. дезинтоксикациялык+кабынуга карсы терапия.

1.

116.Описторхозга тан емес бауырдын закымдануынын биохимиялык корсеткыштеры :

1.билирубин денгейынын жогарылауы,тура фракциясынын себебынен.

2.АЛТ денгейынын сал жогарылауы.

3. билирубин денгейынын жогарылауы,тура емес фракциясынын себебынен.

4.Тимол сынамасынын жогарылауы.

5.орташа диспротеинемия.

3.

117. Жедел описторхозда гельминт жумыркаларын аныктау максатымен микроскопиялык зерттеу –манызды емес,себебы:

1.клиникалык малыметтер диагноз коюга жеткылыкты.

2.диагностика ушын эпидемиологиялык малыметтер жеткылыкты.

3.бул кезенде гельминт дернасыл кезенынде болады.

4.диагностика ушын биозимиялык анализдер жеткылыкты.

5.диагностика ушын жалпы клиникалык малыметтер жеткылыкты.

3.

118. Наукас А, 44 жаста, келесы шагымдармен дарыгерге каралды: алсыздык,мазасыздану,табеттын томендеуы,коп молшерде сылекей агу,кезенды турде бас айналу,журек айну, суйык нажыс.Сонгы кундеры денесынде кышитын бортпелер пайда болды,кеше нажысынде кыска жалпак жолактар тарызды тыгыз косындылар аныкталды. Эпиданамнез: уй шаруасындагы адам,онымдерды базардан сатып алады, шикы сут ышеды;шошка етын жаксы кореды.Караганда:Т-36,4 С. Кеудесынын,ышынын терысынде азгана папулезды бортпелер,касыну ыздеры байкалады.Лимфа туйындеры улгаймаган.Окпесы мен журегы патологиясыз.Ышы жумсак,ауырсынусыз,пальпацияды шурылдайды. Зары акшыл. Сыздын диагнозыныз?.

1.токсоплазмоз

2.тениоз

3.энтеробиоз

4.трихинеллез

5.дифиллобатриоз.

2.

119. Наукас А, 44 жаста, келесы шагымдармен дарыгерге каралды: алсыздык,мазасыздану,табеттын томендеуы,коп молшерде сылекей агу,кезенды турде бас айналу,журек айну, суйык нажыс.Сонгы кундеры денесынде кышитын бортпелер пайда болды,кеше нажысынде кыска жалпак жолактар тарызды тыгыз косындылар аныкталды. Эпиданамнез: уй шаруасындагы адам,онымдерды базардан сатып алады, шикы сут ышеды;шошка етын жаксы кореды.Караганда:Т-36,4 С. Кеудесынын,ышынын терысынде азгана папулезды бортпелер,касыну ыздеры байкалады.Лимфа туйындеры улгаймаган.Окпесы мен журегы патологиясыз.Ышы жумсак,ауырсынусыз,пальпацияды шурылдайды. Зары акшыл. Осы аурудын диагностика адыстерын корсетыныз.

1.паразитотлгиялык.

2.инструментальды

3.бактериологиялык

4.иммунофлюоресцентты

5.вирусологиялык.

1.

120.Тениоз кезынде адам агзасында жане мушелерде цистецерктердын тузылуы байланысты:

1.паразитемиямен

2.кусу кезынде асказанга паразит жумырткаларынын тусуы.

3.тениоздын бырыншылык ошактарынын инкапсуляциялануы.

4.тениоздын бырыншы ошактарынын актенуы.

2.

121. Томенде келтырылген гельминтоздардын кайсысына келесы симптомокомплекс тан:кабактардын ысынуы,беттын ысынуы,булшыкет аурсынуы,дене кызуы жогарылауы,гиперэозинофилия.

1.гиенолипедоз

2.дифилобатриоз

3.трихинеллез

4.описторхох

5.тениаринхоз.

3.

122.Наукас А, 35 жаста, келесы шагымдармен келды: мойын,бет,кол-аяктын булшыкеттерынын ауырсынуы, дене кызуы жогарылау,Т-38 С, денедегы бортпелер,беттын ысынуы .4 кун бойы ауырады. 1 апта бурын шошка етынен жасалган,когерген тарызды шашлык жеген. Караганда: жалпы жагдайы орташа ауырлакта. Т-37,8 С. Беты жане кабактары ысынген.Денесынде кышыма тектес бортпелер .Булшыкеттерын баскан кезде катты ауырсынады. Тылы ак жабындымен аздап жабылган. Ышы жумсак, ауырсынусыз. ЖКА: лейк-10,2х10*9\л,э-44, т-1, с-38, л-15, ЭТЖ 13 мм\саг.Сыздын диагнозынызды кандай тексеры далелдейды?

1.копроскопиялык

2.вирусологиялык

3.бактериологиялык

4.аспаптык

5.серологиялык.

5.

123. Наукас А, 35 жаста, келесы шагымдармен келды: мойын,бет,кол-аяктын булшыкеттерынын ауырсынуы, дене кызуы жогарылау,Т-38 С, денедегы бортпелер,беттын ысынуы .4 кун бойы ауырады. 1 апта бурын шошка етынен жасалган,когерген тарызды шашлык жеген. Караганда: жалпы жагдайы орташа ауырлакта. Т-37,8 С. Беты жане кабактары ысынген.Денесынде кышыма тектес бортпелер .Булшыкеттерын баскан кезде катты ауырсынады. Тылы ак жабындымен аздап жабылган. Ышы жумсак, ауырсынусыз. ЖКА: лейк-10,2х10*9\л,э-44, т-1, с-38, л-15, ЭТЖ 13 мм\саг. Наукаска кандай ем тагайындайсыз?

1.декарис.

2.фенасал

3.глюкокортикостеройдтар

4.антибиотиктер.

5.сульфаниламидтер.

3.

124.Ащы ышектын шырышты кабатын гельминттердын закымдауы, ышектын механорецепторларын тытыркендыру, гельминт зат алмасуынын онымдерымен интоксикация,нажыспен гельминттын сыртка шыгуы кандай гельмитозга тан?

1.аскаридоз.

2.гименолипидоз.

3.описторзоз

4.тениаринхозу

5.дифиллобатриоз.

4.

125. Ащы ышектын шырышты кабатын гельминттердын закымдауы, ышектын механорецепторларын тытыркендыру, гельминт зат алмасуынын онымдерымен интоксикация,нажыспен гельминттын сыртка шыгуы байкалган наукаска кандай ем тагайындайсыз?

1.декарис

2вермокс

3.хлоксил

4.фенасал

5.бильтрицид.

4.

126.Наукас Л, 18 жаста, бала бакшанын тарбиешысы,дарыгерге перианальды кышуга,уйкысынын бузылуына,бас ауруына,тытыркенгышке.табетынын томендеуыне,ышынын ауырсынуына,жалкак араласкан суйык нажыске,сонгы кезде жыныс мушелеры аймагында кышу мен ашу байкалады, зар болынуы жиыленген.Диагнозды далелдеу ушын зерттеу тагайынданыз:

1.жалпы клиникалык анализдер

2.нажыстын микроскопиясы

3.перианальды катпарлардан жагында алу.

4.серологиялык реакциялыр.

5.аспаптык адыстер.

3.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *