Программирование

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ»

Джерела:

1. Арістотель. Метафізика / Арістотель / Пер. з давньогр. О. Кислюк – К.: Основи, 2000. – 239 с.

2. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер. – К.: Основи, 1994. – 261 с.

3. Вернадський В. Вибрані праці / В. Вернадський. – К.: Нау-кова думка, 2005. – 301 с.

4. Ґадемер Г.-Ґ. Істина і метод. Основи філософської герменевтики / Г.-Ґ. Ґадамер. – К.: Юніверс, 2000. – Т. 1. – 464 c.; Т. 2. – 478 с.

5. , 2008. – 767 с.

6. Гоббс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної / Т. Гоббс. – К.: Дух і літера, 2000. – 600 с.

7. Г’юм Д. Трактат про людську природу / Д. Г’юм. – Київ: Всесвіт, 2003. – 552 с.

8. Джеймс У. Введение в философию. Проблемы философии / У. Джеймс, Б. Рассел. – М.: Республика, 2000. – 318 с.

9. Донцов Д. Націоналізм / Д. Донцов. – Лондон: Українська вид-ча спілка; Торонто: Ліга визволення України, 1996. – 363 с.

10. Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації / Г. Йонас. – К.: Лібра, 2001. – 400 с.

11. Камю А. Бунтівна людина / А. Камю // Вибрані твори у трьох томах. – Т. ІІІ. – Харків: Фоліо, 1997. – С. 232–245.

12. Кант І. Критика чистого розуму / І. Кант. — К.: Юніверс, 2000. — 504 с.

13. Кун Т. Структура наукових революцій / Т. Кун. — Port-Royal: Академ-Прес, 2001. — 226 с.

14. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму / В. Липинський. – Київ – Філадельфія, 1995. – 470 с.

15. Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – М.: Планета, 1990. – 80 с.

16. Мор Т. Утопія. Місто Сонця / Т. Мор, Т. Кампанелла / Пе-рекл. з лат. Й. Кобова та Ю. Цимбалюка. – К.: Дніпро, 1988. – 207 с.

17. Ніцше Ф. Так казав Заратустра; Жадання влади / Ф. Ніцше. — К.: Основи, 1993. — 415 с.

18. Ортега-і-Гассет Х. Вибрані твори / Х. Ортега-і-Гассет. — К.: Основи, 1994. — 420 с.

19. Платон. Діалоги / Платон. — К.: Основи, 1999. — 395 с.

20. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги / К. Поппер. — К.: Основи, 1994. — Т.2. — 494 с.

21. Прокопович Ф. Філософські твори. У 3-х т. / Ф. Прокопович. – К.: Наукова думка, 1979.

22. Роттердамський Е. Похвала глупоті. Домашні бесіди / Е. Рот-тердамський. – К.: Основи, 1993. – 320 с.

23. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. / Ж.-П. Сартр. – М.: Республика, 2000. – 639 с.

24. Сенека. Моральні листи до Луцілія / Сенека. — К.: Основи, 1999. — 603 с.

25. Святий Августин. Сповідь / Августин Святий. — К.: Основи, 1999. — 319 с.

26. Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / Г. Сковорода. – Харків – Едмонтон – Торонто: Майдан; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2011. – 1400 с.

27. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин. – М.: Политиздат, 1991. – 543 с.

28. Тейяр де Шарден П. Феномен человека / П. Тейяр де Шар-ден. — М.: Наука, 1987. — 239 с.

29. Тойнбі А. Дослідження історії. У 2-х т. / А. Тойнбі – Т. 2. – К., 1995.

30. Фройд З. Вступ до психоаналізу: Лекції зі вступу до психо-аналізу з новими висновками / З. Фройд; пер. П. Таращук. – К.: Основи, 1998. – 709 с.

31. Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – М.: Прогресс, 1995. – 256 с.

32. Фромм Э. Иметь или быть / Э. Фромм. — М.: Прогресс, 1990. — 336 с.

33. Фуко М. Слова и вещи / М. Фуко. – СПб., 1994. – 408 с.

34. Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. с нем. В. Бибихина / М. Хайдеггер – М.: Академический проект, 2013. – 460 с.

35. Шпенглер О. Закат Европы / О. Шпенглер. – Новосибирск: Наука, 1993. – 584 с

36. Юнг К. Архетип и символ / К. Юнг. – М.: «Ренессанс» СП «ИВО-СиД», 1991. – 85 с.

37. Юркевич П. Вибране / П.Юркевич. – К.: Абрис, 1993. – 396 с.

38. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М.: Политиздат, 1991. – 527 с.

Підручники, посібники, курси лекцій:

1. Волинка Г. Історія філософії: Підручник / Г. Волинка. – К.: Кондор, 2012. – 480 с.

2. Волинка Г. Філософія: Навчальний посібник / Г. Волинка. – К.: Кондор, 2011. – 368 с.

3. Горський В. Історія української філософії: Навчальний посібник. 4-е допов. видання / В. Горський. – К.: Наукова думка, 2001. – 375 с.

4. Губар О. Філософія: Інтерактивний курс лекцій. Навчальний посібник / О. Губар. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 415 с.

5. Касьян В. Філософія. Відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навчальний посібник. – 5-е видання, випр. і допов. / В. Касьян. – К.: Знання, 2008. – 347 с.

6. Кремень В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Кремень, В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – 528 с.

7. Надольний І. Філософія: Навчальний посібник / І. Надоль-ний. – К.: Кондор, 2011. – 455 с.

8. Наконечний Р. Історія філософії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р. Наконечний, О. Ва-сільєва, А. Копитко, Н. Мисак. – Львів: ЛНАУ, 2013. – 471 с.

загрузка…

9. Петрушенко В. Філософія: курс лекцій. Навчальний посібник. 5-е видання, виправ. і доповн./ В. Петрушенко. – Львів: Магнолія-2006, 2009. – 506 с.

10. Петрушенко В. Філософія: Навчальний посібник: 1 частина: Світова філософія, фундаментальні проблеми філософії; 2 частина: Релігієзнавство, етика та естетика, логіка / В. Петру-шенко. – Львів: Новий світ-2000, 2011. – 647 с.

11. Причепій Є. Філософія: Підручник. Вид. 3-є, стереотипне / Є. Причепій, А. Черній, Л. Чекаль. – К.: Академвидав, 2009. – 592 с.

12. Русин М. Історія української філософії: Підручник / М. Русин, І. Огородник, С. Бондар тощо. – К.: Академвидав, 2008. – 624 с.

13. Філософія: Навчальний посібник. 7-е видання, стереотипне / За ред. І. Надольного. – К.: Вікар, 2008. – 534 с.

14. Філософія: Підручник / За заг. ред. О. Данильян. – К.: Кондор, 2011. – 312 с.

15. Філософія: Підручник / За ред. Н. Горбача. – Львів: Логос, 1995. – 224 с.

16. Черній А. Філософія: Навчальний посібник для самостійної роботи / А. Черній. – К.: Кондор, 2011. – 392 с.

17. Шкепу М. Філософія: Навчальний посібник / М. Шкепу. – К.: Кондор, 2011. – 348 с.

18. Шрамко Г. Філософія: Посібник / Г. Шрамко. – К.: Кондор, 2011. – 325 с.

19. Щерба С. Філософія: Підручник. Видання 5-е / С. Щерба. – К.: Кондор, 2011. – 548 с.

Практикуми, хрестоматії:

1. Андрущенко В. Філософія: Природа, проблематика, класичні розділи: Хрестоматія. Навчальний посібник / В. Андрущенко, Г. Волинка, Н. Мозгова ; За ред. Г. Волинки. – К.: Каравела, 2012. – 464 с.

2. Петрушенко В. Практикум з філософії: Посібник / В. Петрушенко. – К.: Кондор, 2012. – 256 с.

3. Філософія. Хрестоматія (від витоків до сьогодення): Навчальний посібник / За ред. Л. Губерського. – К.: Кондор, 2012. – 621 с.

Іформаційні інтернет-ресурси:

u http://pidruchniki.com/filosofiya/

u http://ukrkniga.org.ua/

u http://platonanet.org.ua/

u http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php

u http://darkelly.info/filosofiya.html

u http://www.irbis-nbuv.gov.ua

u http://libfree.com/flosofya

u http://westudents.com.ua


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *